μενού

Αὐτοτελὴ ἔργα - συνεργασίες

1. Κειμήλια τοῦ Κολινδροῦ, Θεσσαλονίκη 1985.
2. Ἡ παλαιολόγεια ζωγραφικὴ τῆς Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1985 (σὲ συνεργασία μὲ τὴ Μ. Καμπούρη-Βαμβούκου).
3. Ἡ Βέροια καὶ οἱ ναοί της (11ος -18ος αἰ.). Ἱστορικὴ καὶ Ἀρχαιολογικὴ σπουδὴ τῶν μνημείων τῆς πόλης, διδακτορικὴ διατριβή, ἐκδ. ΤΑΠΑ, Ἀθήνα 1994.
4. Τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ ἡ βυζαντινὴ ζωγραφικὴ τῆς Μακεδονίας, ἔκδ. Ἱδρύματος Γουλανδρῆ-Χόρν, Ἀθήνα 1994.
5. Βυζαντινὲς εἰκόνες τῆς Βέροιας, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1995.
6. Βυζαντινὰ καὶ μεταβυζαντινὰ μνημεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, ἐκδ. Ρέκος, Θεσσαλονίκη 19972 (σὲ συνεργασία μὲ τοὺς Δ. Εὐγενίδου, Σ. Κίσσα, Δ. Μακροπούλου, Ε. Μαρκῆ, Δ. Ναλπάντη, Α. Τούρτα).
7. Τὰ μνημεῖα τῶν Πρεσπῶν, ἔκδ. ΤΑΠΑ, Ἀθήνα 20002 (σὲ συνεργασία μὲ τοὺς Δ. Εὐγενίδου καὶ Γ. Κανονίδη).
8. Ὁδοιπορικὸ στὴ βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ Βέροια. Ναοὶ -Τέχνη-Ἱστορία, ἔκδ. ΤΑΠΑ, Ἀθήνα 2003.
9. Γ. Ι. Λαμπουσιάδου, Περὶ τῶν τειχῶν τῆς Ἀδριανουπόλεως. Μελέτη Ἀρχαιολογική,δεύτερη ἔκδοση μὲ εἰσαγωγὴ καὶ σχόλια Θανάση Παπαζώτου, Μορφωτικὸς Ὅμιλος Κομοτηνῆς-Κέντρο Θρακικῶν Μελετῶν, Κομοτηνὴ 2007, σ. 25-30 καὶ 63-71.
10. Μακεδονικά Αποσημειώματα, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2016.

Μελέτες - ἄρθρα - λήμματα
1. «Τὰ χριστιανικὰ μνημεῖα τοῦ Σέμαλτου, Μακεδονικὰ 16 (1976)», σ. 250-268.
2. «Ἡ λατρευτικὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας Φανερωμένης στὴ Βέροια», Μακεδονικὰ 18 (1978), σ. 207-218.
3. «Τὸ ἔργο ἑνὸς  νώνυμου ζωγράφου στὴ Βέροια», Μακεδονικὰ 19 (1979), σ. 168-194.
4. «Ὁ Ἰγνάτιος Καλόθεος, ἱδρυτὴς τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Βλασίου στὴ Μεγίστη Λαύρα, Σύμμεικτα», Μακεδονικὰ 19 (1979), σ. 426-429.
5. «Ἡ χρονολόγηση τῶν ἐπιχρισμένων τοιχογραφιῶν τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων τῆς Εἰκοσιφοίνισσας τοῦ Παγγαίου», Πρακτικὰ Συμποσίου « Ἡ Καβάλα καὶ ἡ περιοχή της», Καβάλα, 18-20 Ἀπριλίου 1977, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 419-426.
252 Μακεδονικα Αποσημειωματα
6. « Ἡ Μονὴ τοῦ Σαράβαρη στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἱστορικὲς καὶ  ρχαιολογικὲς μαρτυρίες», Κληρονομία 12 (1980), σ. 85-94.
7. «Εἰκόνα Παναγίας Ὁδηγήτριας  πὸ τὸ ναὸ τοῦ ῾῾ΧριστοῦÒÒ Βεροίας», Μακεδονικὰ
20 (1980), σ. 167-174.
8. «Τὰ παλαιότυπα τῶν ναῶν τῆς Βέροιας (16ος-18ος αἰ.). Προσθῆκες στὸν E. Legrand καὶ στοὺς Γ. Λαδᾶ, Α. Χατζηδῆμο», Κληρονομία 12 (1980), σ. 353-365.
9. «Παρουσίαση τοῦ βιβλίου τῆς Κ. Ἀσδραχᾶ, La région des Rhodopes aux XIIIe et XVIe siècles, Athènes 1976, Βιβλιογραφικὲς σελίδες», Θρακικὴ Ἐπετηρίδα 1 (1980), σ. 437 438.
34. «Μεσαιωνικὴ τοπογραφία τοῦ νομοῦ Πιερίας», Ἱστορικογεωγραφικὰ 1 (1986), σ. 29-42.
35. « Ἡ κτητορικὴ ἐπιγραφὴ τῆς Παλιᾶς Μητρόπολης τῆς Βέροιας», Σύμμεικτα, Ἱστορικογεωγραφικὰ 1 (1986), σ. 200.
36. « Ἡ πύλη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τοῦ κουλᾶ τῆς Θεσσαλονίκης, Σύμμεικτα», Ἱστορικογεωγραφικὰ 1 (1986), σ. 201.
37. « Ἐπισκευὴ τῆς  κρόπολης τῆς Θεσσαλονίκης  πὸ τὸν Βασίλειο Ἀχριδηνό», Ἱστορικογεωγραφικὰ 1 (1986), σ. 201-202.
38. «Τὰ βυζαντινὰ καὶ μεταβυζαντινὰ μνημεῖα τῆς Βέροιας», στὸν τόμο Βέροια, Βέροια 1986, σ. 29-37.
39. « Ἡ ζωγραφικὴ τῆς πενταετίας 1565-1570 στὴ Βέροια», Ἀμητός. Τιμητικὸς τόμος γιὰ τὸν καθηγητὴ Μ. Ἀνδρόνικο, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 629-640.
40. «Τὸ κτηματολόγιο καὶ ἡ βιβλιοθήκη τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ. Χειρόγραφα καὶ παλαίτυπα τῆς Πιερίας», Μακεδονικὰ 26 (1987- 1988), σ. 16-50.
41. «11η Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων», ΑΔ 43 (1988), Χρονικά, σ. 407-418 (σὲ συνεργασία μὲ τοὺς Γ. Παπαζώτου καὶ Α. Πέτκο).
42. « Ἐν ἔτει 1433 ἐπῆραν τὴν Βέροια», Ἱστορικογεωγραφικὰ 2 (1988), σ. 151-154.
43. «Παρουσίαση τοῦ βιβλίου τῶν Y. Ötuken − H. Acum − A. Durukan - S. Pekak», Türkiye’ de vakif abideler ve eski eserler, IV (= Παλαιὰ μνημεῖα καὶ βακουφικὰ κτήματα στὴν Τουρκία), Ankara 1986, Ἱστορικογεωγραφικὰ 2 (1988), σ. 212.
44. «Recherches topographiques au Mont Athos», στὸ H. Ahrweiler (éd.), Géographie historique du monde méditerranéen, Paris 1988, σ. 149-178 [Byzantina Sorbonensia 7].
45. «Ἀνίχνευση τοπογραφικὴ τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης», First International Symposium for Thracian Studies, «Byzantine Thrace»: Image and character, Komotini, May 28th-31st 1987, Byzantinische Forschungen 14 (1989), σ. 543-566.
46. «Byzantine Veroia and its Monuments», στὸ Fifteenth Annual Byzantine Studies Conference, Abstracts of papers, University of Massachusetts at Amherst 1989, σ. 51-52.
47. «11η Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων», ΑΔ 41 (1986), Χρονικά, σ. 153-156, 167.
48. «Βιβλιοκρισία τοῦ βιβλίου τῆς D. Cambell, The Maclove Collection, University of Toronto Press 1985», Μακεδονικὰ 27 (1989-1990), σ. 444-446.
49. «Βιβλιοκρισία τοῦ βιβλίου τῶν Eu. Dauterman Maguire − H. Maguire − M. Dunkan Flowers, Art and holy powers in the Christian House, Illinois Byzantine Studies II, University of Illinois 1989», Μακεδονικὰ 27 (1989-1990), σ. 446-447.
50. «The Identification of the Church of “Profitis Elias” in Thessaloniki», DOP 45 (1991), σ. 121-127.
51. «Μονὴ τῆς Παναγίας Κουκουμητριώτισσας τῆς λεγομένης Δοβρᾶ», Ἱστορικογεωγραφικὰ 3 (1991), σ. 281-283.
52. «Τὸ Ἀρχεῖον τῆς Ἐκπαιδευτικῆς καὶ Φιλανθρωπικῆς Ἀδελφότητας Κωνσταντινουπόλεως. Ὀργάνωση τῆς Παιδείας στὴ Θράκη κατὰ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα», Θρακικὴ Ἐπετηρίδα 8 (1991), σ. 287-335.
53. « Ἔγγραφα τῆς Συλλογῆς τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου τῶν Ἀθηνῶν  αναφερόμενα στὴ Θράκη», Θρακικὴ Ἐπετηρίδα 9 (1992-1994), σ. 173-183.
54. «Τὸ Ἀρχεῖον τῆς Ἐκπαιδευτικῆς καὶ Φιλανθρωπικῆς Ἀδελφότητος Κωνσταντινουπόλεως. Ὀργάνωση τῆς Παιδείας στὴ Θράκη κατὰ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα», Θρακικὴ Ἐπετηρίδα 9 (1992-1994), σ. 1-18.
55. «Σχεδίασμα περὶ τῶν μνημείων τῆς Αἴνου ἕως τὶς  ρχὲς τοῦ παρόντος αἰῶνος», Θρακικὴ Ἐπετηρίδα 9 (1992-1994), σ. 87-125.
56. «Σημαντικὴ μαρτυρία γιὰ τὴν ψηφιδωτὴ εἰκόνα Παναγίας Ὁδηγήτριας α πὸ τὴν Ἡράκλεια τῆς Θράκης», Θρακικὴ Ἐπετηρίδα 9 (1992-1994), σ. 163-171.
57. «Σχόλιο πάνω σὲ μιὰ φωτογραφία τῆς Ἁγίας Σοφίας Ἀδριανουπόλεως», Θρακικὴ Ἐπετηρίδα 9 (1992-1994), σ. 29-35.
58. « Ἡ μουσικὴ 30  σμάτων τοῦ ἔργου Ἔρωτος  ποτελέσματα», Ἱστορικὰ 11 ( Ἰούνιος 1994), σ. 45-52.
59. «Κινήσεις τῆς Ἐκπαιδευτικῆς καὶ Φιλανθρωπικῆς Ἀδελφότητος Κωνσταντινουπόλεως γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς παιδείας στὴ Μακεδονία κατὰ τὸ 1885», Μνήμη Μανόλη Ἀνδρόνικου, ἔκδ. ΕΜΣ, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 239-252.
60. «Περιγραφὴ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου  πὸ τὸν ρῶσο μοναχὸ Ἠσαΐα», Ἱστορικογεωγραφικὰ
4 (1994), σ. 191-192.
61. «Τὰ βυζαντινὰ μνημεῖα τῆς Βέροιας», στὸ ἔνθετο Ἑπτὰ Ἡμέρες, ἐφημ. Ἡ Καθημερινὴ (14.8.1994).
62. «Δημήτριος ὁ ἱστοριογράφος τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ 1453 τῆς Παναγίας στὸ Ζευγοστάσι Καστοριᾶς», Ἱστορικογεωγραφικὰ 5 (1995), σ. 165-167.
63. «Κτήματα τῆς Μονῆς Λιβὸς στὴν περιοχὴ τῆς Βέροιας», Ἱστορικογεωγραφικὰ 5 (1995), σ. 168-170.
64. «Τὸ Isa Kapisi Mescidi στὴν Κωνσταντινούπολη, μονὴ τοῦ πατριάρχου Ἀθανασίου», ΔΧΑΕ, περίοδος Δ΄, ΙΗ΄ (1995), σ. 39-48.
65. « Ἡ σκήτη τῆς Βέροιας», στὸ  φιέρωμα: «Τὰ μοναστήρια τῆς Μακεδονίας», στὸ ἔνθετο Ἑπτὰ Ἡμέρες - ἐφημ. Ἡ Καθημερινὴ (14.4.1996).
66. « Ἡ ζωγραφικὴ τῶν  ρχῶν τοῦ 16ου αἰώνα στὴν Πιερία καὶ Ἠμαθία. Μιὰ πρώτη προσέγγιση», Πρακτικὰ _Ã≤d_@˝Συνεδρίου « Ἡ Πιερία στὰ βυζαντινὰ καὶ νεώτερα χρόνια», Κατερίνη, 25-28 Νοεμβρίου 1993, σ. 187-218.
67. « Ἡ λεκάνη ἁγιασμοῦ τοῦ καθολικοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ συναφῆ παραδείγματα α πὸ τὴ Μακεδονία», Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συνεδρίου «Οἱ Σέρρες καὶ ἡ περιοχή τους. Ἀπὸ τὴν  ρχαία στὴ μεταβυζαντινὴ κοινωνία», Σέρρες 29 Σεπτεμβρίου-3 Ὀκτωβρίου 1993, τ. Β΄, Σέρρες-Θεσσαλονίκη1998, σ. 509-524.
68. «Ἀνασκαφὴ Διοκλητιανουπόλεως, Οἱ πρῶτες ἐκτιμήσεις», ΑΔ 43 (1988),
Μελέτες, σ. 195-216.
69. «Μερικὲς πληροφορίες γιὰ τὴ Θεσσαλονίκη  πὸ τὸν J. Van Ghistele (1483;)», Ἱστορικογεωγραφικὰ 5 (1995), σ. 51-56.
70. «Ἁγιολογικὰ-Εἰκονογραφικὰ ἁγίων Βεροίας», ΑΔ 44-46 (1989-1991), Μελέτες, σ. 153-162.
71. «Χῶρος γήινων πραγμάτων οἱ νάρθηκες τῶν βυζαντινῶν ναῶν, Πράξεις ζωῆς καὶ ἡμέρες θανάτου». Διάλεξη στὸ Ἵδρυμα Γουλανδρῆ-Χόρν, 30.1.1996.
72. «Παρουσίαση τοῦ βιβλίου τῆς Ε. Δοξιάδη», Τὰ μυστηριώδη πορτρέτα τοῦ Φαγιούμ, Ἰούνιος 1996.
73. « Ἡ Μονὴ Ἀκαπνίου − Ὁ ναὸς τοῦ Προφήτη Ἠλία», Θεσσαλονικέων πόλις 2 (1997), σ. 34-73.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΟ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

0

People in this conversation

Σχόλια (57)

Load More
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Αναζήτηση

Δείτε επίσης

Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 34 επισκέπτες και κανένα μέλος

Κύλιση στην Αρχή